Úvodní stránka > Analýzy pitné vody

Analýzy pitné vody

Analýza pitné vody se provádí podle Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 252/2004. Podle zdroje vody - zda se jedná o vodu pramenitou podzemní nebo povrchovou, upravovanou pro účely pitné vody se potom rozlišují ukazatele mikrobiologického a chemického rozboru, aby se zjistila kvalita vody. Rozlišuje se také, zda voda zásobuje malý počet obyvatel, tzv. individuální zásobování (chaty, rodinné domy), na rozdíl od tzv. hromadného zásobování, většinou rozvodem přes vodovodní řady, které zásobují od 50 a více obyvatel.

Sledování pitných vod z vodovodních řádů pro hromadné zásobování provádí podle zákona pravidelně u těchto zdrojů provozovatel, pouze tehdy, když se stavebně zasáhne (např. opravy, výměny potrubí a pod.) se pak ihned voda kontroluje, zda nedošlo ke kontaminaci a provozovatel nepovolí další používání do doby, až je vše v pořádku.

Většina pitných vod pro rodinné domy je získávána z kopaných, skružových či kamenných studní a v současné době z podzemních vrtů. Pro tyto účely provádíme tzv. krácený rozbor podle vyhlášky, rozšířený o některé ukazatele tzv. úplný rozbor, kde poskytujeme základní informace o vodě jak pro pitné účely, tak důležité informace i pro používání moderních pomocníků v domácnosti (např. ukazatel celkové tvrdosti pro myčky a pračky), taktéž automaticky měříme obsah železa a manganu, které ovlivňují nejen organoleptické vlastnosti tj. chuť a pach vody, a také zařízení na čerpání vody (sací koše, čerpadla, filtry).

Námi stanovované ukazatele:

- Tzv. krácený rozsah: podle vyhl. Č. 252/2004

- Fyzikálně chemický: pH, vodivost, barva, zákal, chuť, pach, železo, amonné ionty, dusičnany, dusitany, CHSKMn,

- Navíc měřime: mangan, celkovu tvrdost, KNK4,5, chloridy, sírany a fosforečnany

- Mikrobiologický: Escherichia coli, koliformní bakterie, počty kolonií při 22°C a 36°C

Ceny rozboru:

Ceny se pohybují v rozmezí 1200 - 1500 Kč s DPH dle zdroje pitné vody (podzemní, povrchový nebo smíšený).

© Copyright 2013 by Laboratoř Příbor. All rights reserved.