Úvodní stránka > Odpadní vody a legislativa

Odpadní vody a legislativa

Kvalita vypouštěných odpadních vod je sledována pro zjištění povolených limitů znečištění, neboť vypouštěním se dostávají do povrchových vod a velmi ovlivňují kvalitu veškerého života vodních organismů. Větší znečišťovatelé odvádějí poplatky za znečištění odpadních vod při vypouštění do vod povrchových.

Vyhlášky, týkající se rozborů odpadních vod:

• Rozbor odpadní vody v rozsahu daném Nařízením vlády č. 143/2012 Sb., kterým se stanoví ukazatele a hodnoty přípustného stupně znečištění povrchových a odpadních vod

• Rozbor odpadní vody vypouštěné do vody povrchové pro výpočet poplatku dle přílohy č. 2 zákona č. 254/2001 Sb. v aktuálním znění (vodní zákon) a Vyhlášky MŽP č. 293/2002 Sb. v aktuálním znění, kterou se stanoví poplatky za vypouštění odpadních vod do vod povrchových

• Rozbor odpadní vody v rozsahu dle Vyhlášky MZe č. 428/2001 Sb. v aktuálním znění, kterou se udává rozsah a četnost měření odpadních vod z ČOV a splaškových odpadních vod nezakončených ČOV

Další předpisy pro rozbory např.

• Provozní řády technologických zařízení

• Rozbor odpadních vod z ČOV pro potřeby zajištění správné technologie a kontroly čištění odpadních vod

• Veškeré náležitosti četnosti a ukazatelů rozboru odpadních vod dle platných předpisů vydávají a kontrolují příslušné vodoprávní orgány.

Nad dodržováním rozhodnutí vodoprávních úřadů dohlíží ČIŽP.

© Copyright 2013 by Laboratoř Příbor. All rights reserved.